elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Wtorek 23.07.2024

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9

im Adama Mickiewicza w Bytomiu

 

§1.

Postanowienia ogólne

1.         Niniejszy Regulamin określa zasady dotyczące prowadzenia strony Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adama Mickiewicza w Bytomiu w Bytomiu.

2.         Strona Biuletynu Informacji Publicznej, zwana dalej stroną BIP, prowadzona jest pod adresem: https://sp9.bipbytom.pl/ogloszenia,11,pl.html

 

§ 2.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1)        ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

2)        rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,

3)        BIP - należy rozumieć jako urzędowy publikator teleinformatyczny Biuletyn Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi podstawową formę udostępniania informacji publicznej,

4)        informacji publicznej - należy rozumieć jako każdą informację o sprawach publicznych, o której mowa w art. 1 ustawy,

5)        Administratorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adama Mickiewicza w Bytomiu w Bytomiu.

6)        Redaktorze BIP - należy przez to rozumieć pracownika placówki wyznaczonego do publikowania informacji publicznej na stronie podmiotowej BIP placówki,

7)        rejestrach, ewidencjach i archiwach - należy przez to rozumieć rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone na podstawie przepisów prawa lub aktów wewnętrznych placówki.


 

§ 3.

1.        Zakres przedmiotowy informacji publicznej podlegającej publikacji w BIP określa art. 8 ust. 3 ustawy.

2.        Ustala się następujący szczegółowy zakres przedmiotowy informacji publicznej publikowanej w BIP placówki w oparciu o ustawę:

1)        dane teleadresowe,

2)        status prawny,

3)        struktura organizacyjna,

4)         organy szkoły,

5)        załatwianie spraw,

6)        rejestry, ewidencje, archiwa

7)        majątek szkoły,

8)        finanse szkoły,

9)        regulamin udostępniania informacji publicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

10)    RODO w szkole

11)    informacja o dostępności

12)    dokumenty szkoły

13)    zamówienia publiczne

14)    petycje

15)    oferty pracy

§ 4.

Administrator zobowiązany jest do:

1)      wyznaczenia redaktora BIP odpowiedzialnego za publikację informacji publicznej w BIP w taki sposób, aby zapewnić ciągłość udostępniania informacji publicznej oraz ich aktualność. Wyznaczenie redaktora BIP wymaga formy pisemnej,

2)      podejmowania decyzji o publikacji lub zaniechaniu publikacji danej informacji w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jej zasadności,

3)      ustalenia okresu retencji przetwarzania danych osobowych na stronie BIP, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu,

4)      przekazywania informacji, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy,

5)      nadzorowania zachowania funkcjonalności BIP, 

6)      nadzorowania koordynacji działań redaktora BIP, w tym nad aktualnością i zawartością opublikowanych informacji, celem właściwego realizowania obowiązków nałożonych ustawą i rozporządzeniem,

7)      nadzorowania prawidłowego działania systemu BIP, a w razie nieprawidłowości podejmowania działań zaradczych,

 

§ 5.

Redaktor BIP zobowiązany jest do:

1)      publikacji informacji publicznej w BIP z należytą starannością i w sposób zapewniający aktualność publikowanych informacji,

2)      zgłaszania Administratorowi każdego błędu systemu BIP, jak również wszelkich nieprawidłowości w działaniu systemu BIP, a także powstałych wszelkich wątpliwości co do zawartości BIP w całym jego zakresie,

3)      chronienia swojego hasła dostępu do systemu BIP,

4)      natychmiastowego usunięcia popełnionego błędu redakcyjnego, a w razie problemów do powiadomienia o zaistniałym fakcie Administratora,

5)      poinformowanie Administratora o wystąpieniu błędu technicznego systemu BIP.

 

§6.

Ogólne zasady publikowania informacji publicznej w BIP:

1.    Publikowanie informacji w BIP odbywa się zgodnie z wymogami określonymi w ustawie. 

2.    Informacje publiczne zamieszczane na stronie BIP nie mogą zawierać reklam oraz niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych.

3.    Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

4.    W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w BIP zamieszcza się komentarz, w którym podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączania.

5.    W przypadku publikacji kopii dokumentów, wyłączenia jawności ich fragmentów dokonuje się poprzez skuteczne zakrycie chronionych danych wraz z komentarzem, o którym mowa w ust. 4.

6.    Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana w trybie wnioskowym.

7.    Informacje na stronie BIP dotyczące organizacji pracy placówki uaktualniane są na bieżąco.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 9 w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Katarzyna Heflich
Wprowadził informację: Katarzyna Heflich
Edytował informację: Katarzyna Heflich
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 12.10.2022
Data udostępnienia informacji: 12.10.2022
Data ostatniej aktualizacji: 19.07.2024
Liczba wyświetleń: 362
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
19.07.2024
10:59:09
edycja
Katarzyna Heflich
REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
16.07.2024
09:10:50
edycja
Katarzyna Heflich
Regulamin udostępniania informacji publicznej
14.10.2022
13:43:19
edycja
Katarzyna Heflich
Regulamin udostępniania informacji publicznej
14.10.2022
13:43:04
edycja
Katarzyna Heflich
Regulamin udostępniania informacji publicznej
14.10.2022
13:41:18
edycja
Katarzyna Heflich
Regulamin udostępniania informacji publicznej
14.10.2022
13:33:48
edycja
Katarzyna Heflich
Regulamin udostępniania informacji publicznej
14.10.2022
13:33:44
edycja
Katarzyna Heflich
Regulamin udostępniania informacji publicznej
12.10.2022
12:24:58
edycja
Katarzyna Heflich
Regulamin udostępniania informacji publicznej
12.10.2022
12:24:25
edycja
Katarzyna Heflich
Regulamin udostępniania informacji publicznej
12.10.2022
11:56:09
edycja
Katarzyna Heflich
Regulamin udostępniania informacji publicznej
12.10.2022
11:56:03
dodanie
Katarzyna Heflich
Regulamin udostępniania informacji publicznej