elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Wtorek 23.07.2024

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI >>

Szkoła Podstawowa nr 9 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji https://sp9.bipbytom.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-27.

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Reszka, adres e-mail: sekretariat@sp9.bytom.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322813002. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły znajduje się przy ul. Jana Matejki 15 w Bytomiu. Na teren szkoły wchodzi się przez furtkę od strony boiska szkolnego. Sekretariat  szkoły znajduje się na parterze budynku, sale lekcyjne umiejscowione są na  parterze, I, II i III piętrze budynku, dojście schodami. Nie ma przeciwwskazań do wejścia z psem asystującym, ograniczenia dotyczą pomieszczeń związanych ze spożywaniem oraz przygotowywaniem posiłków (jadalnia, kuchnia).  Budynek nie posiada wind. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. W budynku ani też na zewnątrz nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 9 w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Katarzyna Heflich
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 01.12.2021
Data udostępnienia informacji: 01.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 19.07.2024
Liczba wyświetleń: 543
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
19.07.2024
10:58:31
edycja
Katarzyna Heflich
INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI >>
16.07.2024
10:47:21
edycja
Katarzyna Heflich
Informacja o dostępności
15.07.2024
11:07:17
edycja
Katarzyna Heflich
Deklaracja dostępności
14.10.2022
13:50:52
edycja
Katarzyna Heflich
Deklaracja dostępności
14.10.2022
13:50:48
edycja
Katarzyna Heflich
Deklaracja dostępności
14.10.2022
13:40:43
edycja
Katarzyna Heflich
Deklaracja dostępności
14.10.2022
13:24:19
edycja
Katarzyna Heflich
Deklaracja dostępności
27.12.2021
10:47:12
edycja
Katarzyna Heflich
Deklaracja dostępności
27.12.2021
10:45:34
edycja
Katarzyna Heflich
Deklaracja dostępności
27.12.2021
10:34:18
edycja
Katarzyna Heflich
Deklaracja dostępności
16.12.2021
17:05:03
edycja
Katarzyna Heflich
Deklaracja dostępności